Ex d
 
 
 
 
Ex e
 
 
 
 
Ex e / Ex i
 
Verschraubungen für armierte Kabel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vergussverschraubungen für nicht armierte Kabel 
 FB
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vergussverschraubungen für armierte Kabel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kunststoffverschraubungen